Làm người đại diện Planet ở châu á

  • 23 February 2023
  • 1 reply
  • 86 views

Badge +1

Tôi đã sử dụng ảnh vệ tinh planet được gần 5 năm, quá trình sử dụng tôi rất hài lòng chất lượng dịch vụ của các bạn. Tôi muốn được cùng cộng tác viên làm người đại diện của các bạn ở khu vực châu á, để chia sẻ các nội dung tiện ích cho mọi người cùng sử dụng hữu ích!


1 reply

Userlevel 7
Badge +13

Hi @CUONG TAT

Thank you so much for your post, if I understand what you are saying you are happy to be using Planet imagery and wish to be a collaborator? Please let me know if I did not understand you correctly. First off, thank you so much for your incredible feedback and high praise. We would recommend that you use your expertise to help other community members with their questions and give advice on anything you have learned as you have 5 years of valuable experience and knowledge using Planet imagery. 

Reply